arrow

תנאי שימוש

הקדמה

אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש בשירות ״פיקוויק״ (להלן ״השירות״ או ״האתר״) שימוש באתר בכל דרך באמצעות גישה לאתר האינטרנט ובכל דרך אחרת מהווה הסכמה מצדך לתנאים הבאים.

 

הגדרות

האתר או השירות “פיקוויק” זמין ונגיש באמצעות ממשק אינטרנטי או כל ממשק אחר ״החברה״, ״אנחנו״, “פיקוויק” או מי שהוסמך מטעמה, בין אם יחיד או חברה לפעול מטעמה. ״אתה״, ״המשתמש״: כל אדם שעושה שימוש בשירות פיקוויק, בחלקו או בכולו או ברכיב בודד.

 

בתנאי שימוש אלה, השימוש הוא בלשון זכר ובגוף יחיד מטעמי נוחות בלבד. התנאים חלים הן בגוף נקבה והן בלשון רבים. השימוש בשירות “פיקוויק” הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה המפעילה את השירות, או כל חברה אחרת או אדם פרטי הפועלים מטעמה תהיה פטורה מאחריות לכל נזק הוצאה או הפסד מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש מכל סיבה שהיא. בעצם השימוש בשירות “פיקוויק” הנך מוותר על כל תביעה/דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר, בין באופן אישי ובין באמצעות החברות שבבעלותם.

 

תיאור השירות

אתר “פיקוויק” מאפשר למשתמשים לבחור תמונות דיגיטליות המאוחסנות אצלם הן באופן מקומי (על אמצעי אחסון כגון מכשיר אייפון/אנדרואיד) והן באמצעות התממשקות לאתר Facebook ו/או Instagram על פי API מורשה, ולהזמין בתשלום עותק מודפס של התמונות בגדלים וסוגים שונים.

 

זכויות יוצרים

הנך מצהיר כי ברשו תך הזכויות המלאות לשימוש בתמונות אותן אתה מעלה לשירות. אנחנו לא אחראים להפרה של זכויות יוצרים על ידך, בין על ידי העלאת תמונות לשירות, על ידי עיבודן, הזמנתם או בכל דרך אחרת. השירות הינ ו אוטומטי ואין באפשרותנו לבחון את התמונות לגבי הפרה אפשרית של זכויות יוצרים.

 

תשלום עבור השירות

שירות “פיקוויק” הינו שירות בתשלום. המחירים נקבעים בהתאם להחלטת החברה והיא יכולה לשנות בכל עת את המחירים המפורסמים באתר בהתאם לרצונה. התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, ביט או פייפאל באתר האינטרנט.

 

הזמנת מוצרים ושירותים באתר

הזמנת המוצרים והשירותים הינה באחריות המשתמש. מרגע אישור ההזמנה ע”י המשתמש, המוצר שהוזמן עובר באופן אוטומטי להדפסה, כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה, לאחר אישורה הסופי ע”י המשתמש. לפיכך, על המשתמש לוודא טרם אישור ההזמנה, כי ההזמנה על כל תכניה ועיצובה, נערכה לשביעות רצונו המלאה וכי אין בה טעויות או שגיאות מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי לגרוע, שגיאות כתיב ושגיאות הגהה, ממדי המוצר המוזמן (אורך ורוחב), רזולציית ההדפסה המבוקשת, מיקום התכנים במוצר (טקסט ותמונה) וכל פרט נוסף הכלול במוצר המבוקש המוזמן. מובהר בזה במפורש, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.

 

יתכן שלאחר שליחת ההזמנה ע”י המשתמש, ישלחו מהאתר הודעות ביחס להזמנה.  המשתמש מתחייב  לעקוב אחרי קבלת ההודעות מהאתר לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך לספק את ההנחיות שיתבקשו ממנו לצורך המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה או יופסק, עקב אי קבלת תגובה או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש לפניות שיופנו אליו מהאתר.

 

המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים, בפרט בגווני הצבעים, בין תצוגת המוצרים המוזמנים על גבי המסך בו הוא יעשה שימוש לצורך ההזמנה (מחשב/טאבלט טלפון נייד או כל מסך אחר) לבין המוצר המודפס, כך ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך (לידיעת המשתמשים מובהר כי קיימים הבדלים בתצוגת הצבעים גם בין מסכים שונים).

 

כמו כן מובהר כי עלולות לחול סטיות של עד 3% במידות המוצר המודפס לבין המידות שנקבעו בהזמנה. סטיות כאלו ייחשבו כסבירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

 

מדיניות מבצעים

החברה רשאית מעת לעת לפרסם מבצעים הנוגעים לשירות שהיא מציעה ללקוחותיה לרבות הנחות על מוצרים מסוימים ומשלוח חינם, יובהר כי לא יהיה כפל מבצעים באתר וכי החברה רשאית לשנות או לבטל כל מבצע שיפורסם ללא התראה מראש.

 

אישור הזמנהֿ אספקה וביטולים

אישור הזמנה, בין הזמנה מקוונת ובין טלפונית, יתבצע לאחר חיוב אמצעי התשלום של המשתמש ואישור החיוב ע”י חברת האשראי של המשתמש . הודעה על אישור ההזמנה תישלח לכתובת הדוא”ל שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה“).

 

הזמנה שלא נשלח בגינה אישור הזמנה לכתובת הדוא”ל של המשתמש תיחשב כהזמנה שלא אושרה.

 

החברה נוקטת במירב המאמצים לייצר את המוצר המוזמן תוך 3 ימי עסקים, אשר מניינם יחל מהיום העוקב ליום בו נשלח אישור ההזמנה. זמני האספקה של המוצרים יהיו בתוך המועדים המפורטים באתר בהתאם לסוג המוצר המוזמן ודרך השילוח שנבחרה ע”י המשתמש.

 

נוכח העובדה שאספקת המוצרים מבוצעת ע”י חברות שליחים חיצוניות או דואר ישראל או חברת דואר אחרת, לחברה אין ולא יכולה להיות שליטה על עצם אספקת המוצרים ועל המועד בו יסופקו המוצרים בפועל. לפיכך, אחריותה של החברה במקרה בו מוצר לא יסופק בפועל למשתמש תוך המועדים המצויינים באתר, תתמצה ותהיה מוגבלת לאספקה חוזרת של המוצר שהוזמן, ופרט לכך, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות נוספת.

 

מובהר כי אירועים של כח עליון, אשר כוללים גם אירועי מזג אויר קיצוני, אירועים בטחוניים וכן שביתות או השבתות בחברות הדואר בישראל (במקרה בו השילוח מבוצע באמצעותן), יובילו להארכת המועדים הקבועים לאספקת המוצרים בהתאם למשך הזמן בו ימשכו אירועים אלו.

דמי המשלוח של המוצרים יהיו בהתאם לתעריפים המופיעים באתר, ובהתאם לסוג המוצר ודרך השילוח שבחר המשתמש. איסוף עצמי ללא תשלום אפשרי אך ורק במשרדי החברה בראש העין.

 

משתמש שבחר באיסוף עצמי של מוצר, מחוייב לאספו תוך 21 ימי עסקים ממועד בו הודיעה לו החברה כי המוצר מוכן לאיסוף. אם ובמידה שהמשתמש לא יאסוף את המוצר תוך המועד האמור הוא יחוייב בדמי אחסון בשיעור של 3 ש”ח לכל יום, ובחלוף שישה חודשים החברה תהיה רשאית להשמיד את המוצר ללא צורך במשלוח התראה למשתמש.

 

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את מיקום האיסוף העצמי ו/או את סוגי המשלוחים ו/או את דמי המשלוח בגינם ו/או את זמני האספקה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מובהר כי חלוקת המוצרים באמצעות חברות שליחים מוגבלת לאזורים וישובים מסויימים. לאזורים וישובים אליהם לא יתבצעו שליחויות , הדיוור יתבצע באמצעות דואר ישראל או חברת דואר אחרת בלבד,  ולמשתמשים לא תהא כל טענה בקשר לכך.

 

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזק שאופיו פגיעה בפרטיות, אם יגרם למשתמש, במקרה של הגעה או מסירה של המוצר שהוזמן לכתובת אחרת מזו שהוזמנה או לידי צד שלישי כלשהו, וזאת לרבות במקרה שמקורה של הטעות במעשה או מחדל של החברה.

 

במקרה של נזק או אבדן למוצר שנגרם בעטיה של החברה או הגורם המשלח, יהיה זכאי המשתמש לאספקה חדשה של המוצר שהוזמן על חשבונה של החברה וללא עלות של דמי משלוח. פרט לכך החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג אם נגרם למשתמש בשל כך.

 

במקרה של מוצר שהגיע פגום, על המשתמש להחזירו או לשלחו לכתובת החברה, והוא יהיה זכאי לזיכוי מלא בגין המוצר ודמי המשלוח ששולמו על ידו או לחילופין למשלוח מחודש של המוצר שהוזמן, על חשבון החברה, לפי בחירת המשתמש.

 

ביטול עסקה

ביטול עסקאות יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, וכל דין רלוונטי.

 

המשתמש מבין ומאשר כי המוצרים באתר הינם מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש בעקבות הזמנתו על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות ועל כן לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לאחר שישלח ע”י החברה אישור ההזמנה ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגין הזמנה שבוצעה באתר לאחר קבלת אישור ההזמנה.

 

המידע שאנו אוספים אודותיך

במסגרת השימוש ב״שירות״, תתבקש למסור פרטים מזהים על מנת להשלים את תהליך ההזמנה. פרטים אלה כוללים בין היתר את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון וכתובת המגורים.

 

שים לב: הפרטים שנאספים, או הפרטים שתבחר להזין בעת השימוש ב״שירות״ עשויים לכלול פרטים נוספים מלבד אלו שצוינו לעיל. חברת הסליקה ו/או חברות האשראי עמן אנחנו עובדים עשויות לדרוש פרטים נוספים אודות זהותך על מנת לאשר את עסקת האשראי. פרטים אלה אינם מגיעים אלינו וחלים עליהם תנאי הפרטיות של חברת הסליקה וחברות האשראי עמן אנחנו עובדים. אינך מחויב למסור את המידע אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירות שמציע האתר.

 

השימוש במידע

אנחנו משתמשים במידע שמסרת על מנת לבצע את תהליך ההזמנה, קבלת התמונות שבחרת, הדפסתן ושליחתן אליך. בנוסף אנו עשויים לעשות שימוש במידע על מנת לצור עמך קשר לגבי ההזמנה שלך.

 

שימוש ואחסון התמונות שהזמנת

במסגרת תהליך ההזמנה התמונות שלך מועלות לשרת שלנו המאחסן את התמונות על מנת להפיק את ההזמנה. לתשומת לבך התמונות מועברות כקבצים דיגיטליים לספקים שונים עמם אנחנו עובדים על מנת להפיק את ההזמנה.

 

אנו לא עושים שימוש ללא אישור בכתב באף אחת מהתמונות שהעלית, לא בשלמותן ולא באופן חלקי לאף מטרה מלבד מילוי (fulfillment) והפקת ההזמנה שלך.

 

גיבוי ועותקים נוספים

אנחנו מאחסנים גיבויים שונים על מערכות מחשב שונות של התמונות שהזמנת כמו גם פרטי ההזמנה שלך, לכן ייתכן והמידע שלך (כמו גם קבצי התמונות) יאוחסנו ביותר ממקום אחד.

 

שימוש אישי בלבד

השימוש בשירות מוגבל לשימוש אישי בלבד כל עוד והמשתמש מעל גיל 16. אין לעשות בשירות כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. כל תכני האתר, כולל עיצוב, תכנות וארכיטקטורת המידע הנם רכושה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ואף להפסיק את מבנה ואופן השימוש באתר, כמו גם את מחיר השירות ללא הודעה מוקדמת. שינויים במחיר יבוטאו במחיר הסופי שיוצג באתר.

 

שלילת אחריות, הגבלת אחריות

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות על דרך של שיתוף, על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הם לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית שתבוצע ע”י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.

 

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, אינם מתחיבים כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות האתר שיתכן שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קוי תקשורת. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.

 

האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע לעסקים, אולם בשום מקרה החברה לא תישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע”י המשתמש, ולא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק את ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.

 

מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותה של החברה תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.

 

שונות

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש באתר הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור תל אביב/יפו.

 

יש לכם עוד שאלות?

נשמח לענות. צרו איתנו קשר במייל [email protected] 

נשמח לעמוד לרשותכם!